Overblijven: TSO de Kempen

 
Kinderopvang Nummereen verzorgt de tussenschoolse opvang, TSO de Kempen, op onze school. Een behoorlijk aantal kinderen van basisschool D'n Opstap maakt gebruik van TSO De Kempen. Om het een en ander goed te laten verlopen, staat er een groep vrijwilligers klaar die ervoor zorgen dat de kinderen op een rustige en ontspannen manier hun boterham kunnen eten en wanneer nodig aandacht krijgen van een bekende volwassene. Daarnaast wordt de kinderen wat te drinken aangeboden. Zij kunnen hierbij kiezen uit melk, thee, water en bouillon. De opvang wordt verzorgd van 12.00 tot 13.00 uur. Daarna nemen de leerkrachten van school het over. Naast onze vrijwilligsters is er Helma van Gelderen (pedagogisch medewerker BSO) aanwezig bij het overblijven. Voor het aan- en afmelden van uw kind kunt u bellen naar school of Nummereen Lage Mierde:
tel: 06-22497205
Voor meer informatie en aanmeldingen verwijzen wij naar de website: www.nummereen.com
 

VSO en BSO aangeboden door Kinderopvang Nummereen

Buitenschoolse opvang (BSO) is bestemd voor leerlingen van de basisschool; kinderen dus van 4 tot 13 jaar. Tijdens de lesweken op school worden BSO-kinderen na afloop van de lessen opgevangen. In de vakantieperiode geldt de opvang voor hele dagen.

In de BSO wordt gewerkt met zogenaamde verticale groepen: kinderen van verschillende leeftijden komen in één groep samen. Deze groepsindeling heeft het voordeel dat een kind voortdurend leert van andere (vooral oudere) kinderen en dat het daardoor kan groeien naar meer zelfstandigheid. Bij de groepsactiviteiten staat voorop dat buitenschoolse opvang primair een vorm van vrijetijdsbesteding is. Dit betekent dat het vooral gaat om het spel en dat het kind in hoge mate zelf kan bepalen hoe en met wie het speelt.

In de weken dat op school lesgegeven wordt, kunnen de kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) na de lessen op school naar de BSO-locatie. Daar kunnen de kinderen tot 18.30 uur door hun ouders worden opgehaald. Tijdens de schoolvakanties worden de kinderen van de BSO voor hele dagen opgevangen.

Dagen worden dan in twee dagdelen verdeeld:
• de ochtend van 7.30 tot 13.00 uur (voor ouders die gekozen hebben voor vervroegde opvang van 7:00 tot 13:00 uur)
• de middag van 13.00 tot 18.30 uur
Op zogenaamde schoolvrijedagen is de BSO opengesteld van 7.30 tot 18.30 uur.

Voor verdere informatie verwijzen we u door naar: www.nummereen.com